Spoločnosť GMD Metal, s. r. o. získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok pre realizáciu projektu s názvom Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu firmy GMD Metal, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od 28.06.2014 a zverejnená v centrálnom registri zmlúv, zmluva č. KaHR-111DM-1301/845/080:

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1423135&l=sk

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Projekt je spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

Internetová stránka operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na Ministerstve hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk

Internetová stránka sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: www.siea.sk

Identifikácia prijímateľa:

GMD Metal, s. r. o.

Hlavná 35/15, 032 02 Závažná Poruba Slovenská republika

IČO: 43810314

Výška poskytnutého príspevku: 168 931 eur

Celkové výdavky na realizáciu projektu: 241 330,00 eur

Dátum začatia realizácie projektu: 06/ 2015

Dátum skončenia realizácie projektu: 08/2015

Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Liptovský Mikuláš, ul. 1 Mája, č. 2068

Kód ITMS: 25110120845

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu firmy GMD Metal, s.r.o.

Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti nákupom nových inovatívnych technológií a zavedením inovatívnych a vyspelých technológií do výroby.

Stručný opis projektu: Predmetom projektu je nákup inovatívnych technológií pre potreby efektívnejšej výroby, či už po kvalitatívnej ako aj po kvantitatívnej stránke. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši celková produktivita výroby a spoločnosť bude schopná plne vyhovieť celkovému dopytu obchodných partnerov a zákazníkov.

Po zrealizovaní projektu sa zlepší proces: 1 výrobný proces: obrábanie kovových dielov v piatich osiach